Regulamin

Sklep internetowy contact-design.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy sklep@contact-design.pl, (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez THS System Sp. z o.o. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309682, kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP 9231657041, REGON 300866836 (zwaną dalej Sprzedającym). Siedziba firmy znajduję się w Wolsztynie (64-200), przy ul. Gajewskich 32. Adres internetowy – http://www.thssystem.pl.

 2. O ile nie zastrzeżono inaczej, następującym pojęciom zawartym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

  1. Kupującym jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, nabywająca towar od Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

  2. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca w Sklepie zakupów w celach nie związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  3. Stroną internetową Sklepu jest strona http://www.contact-design.pl

  4. Towarem jest asortyment dostępny w Sklepie, prezentowany na stronie internetowej Sklepu;

  5. Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni;

  6. Zamówieniem jest złożenie przez Kupującego oferty nabycia towaru.

 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 4. Poza usługą wskazaną w ust. 3, Sklep dokonuje wysyłki bezpłatnych wiadomości elektronicznych o charakterze informacyjnym i handlowym. Usługa ta świadczona jest tylko o ile Kupujący wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie tej opcji w formularzu rejestracyjnym.

 5. Wszelkie zamieszczone na stronie internetowej Sklepu cechy towaru, ceny, stany magazynowe, czasy dostaw oraz ilustracje itp. są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty Sprzedającego.

 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu obejmują: dostęp do Internetu, posiadanie skrzynki e-mail, zainstalowaną przeglądarkę internetową (np.: IE wersja 7 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza) z zainstalowanymi najnowszymi wersjami programów JAVA i FLASH. Najlepsze efekty uzyskuje się na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie strony internetowej Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej jej funkcjonalności zaleca się ich wyłączenie.

 7. Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu zdjęcia i opisy towaru były zgodne z rzeczywistymi cechami tego towaru, a o ewentualnych rozbieżnościach Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany jeszcze przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz zmiany oferty Sklepu. O zmianach tych i terminie ich wprowadzenia będzie informował na stronie internetowej Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany te nie będą miały wpływu na umowy sprzedaży zawarte przed ich wprowadzeniem.

 9. Regulamin niniejszy jest dostępny online na stronie http://www.contact-design.pl. Na żądanie Kupującego regulamin zostanie mu udostępniony w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

§ 2 Cena towaru

 1. Cena towaru podana na stronie internetowej Sklepu wyrażona jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Podana cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 2. Cena, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru po dokonaniu przez Kupującego wyboru rodzaju dostawy i formy płatności.

 3. Koszt dostawy określony jest w cenniku dostaw, dostępnym pod adresem http://www.contact-design.pl

  § 3 Zasady składania zamówienia

  1. Warunkiem zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedającym jest:

  1. zarejestrowane się przez Kupującego w Sklepie przy użyciu formularza rejestracyjnego,

  2. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

  3. złożenie przez Kupującego zamówienia w sposób zgodny z instrukcjami zawartymi w Sklepie, a także drogą mailową – pod adresem sklep@contact-design.pl, bądź drogą telefoniczną – pod numerem +48 61 893 18 71, w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

  4. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego,

        z zastrzeżeniem ust. 5.

  1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem ust. 3.

  2. Obsługa zamówień przez Sprzedającego, ich realizacja, dostawa towarów, przyjmowanie reklamacji, kontakt z Kupującym, itp. odbywa się wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

  3. Po złożeniu zamówienia Kupujący, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zostaje przez Sprzedającego powiadomiony o jego przyjęciu. Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

  4. Zamówienie złożone w sposób nieprawidłowy (niezgodnie z instrukcją), nie zawierające niezbędnych do jego realizacji danych bądź dane błędne nie będzie rozpatrywane przez Sprzedającego a jego przyjęcie nie zostanie potwierdzone. Jeżeli Sprzedający poweźmie wątpliwości co do poprawności wypełnienia formularza zamówienia przez Kupującego (np. w odniesieniu do podanych przez niego danych) skontaktuje się on z Kupującym drogą elektroniczną w celu ich wyjaśnienia. W przypadku braku uzyskania od Kupującego wyjaśnień w terminie 3 dni Sprzedający może odmówić potwierdzenia przyjęcia zamówienia i jego realizacji. O wystąpieniu powyższych okoliczności Sprzedający powiadomi Kupującego, chyba że podane przez Kupującego dane to uniemożliwią.

  § 4 Realizacja zamówienia

  1. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia:

  1. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji zapłaty „przy odbiorze towaru” – niezwłocznie po zawarciu umowy (potwierdzeniu przyjęcia zamówienia). Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla Kupujących będących Konsumentami.

  2. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji zapłaty w formie przedpłaty – po zawarciu umowy (potwierdzeniu przyjęcia zamówienia) i zaksięgowaniu całości należności na rachunku Sprzedającego.

  1. Zamówienie na towar prezentowany na stronie internetowej Sklepu jako produkt „do konsultacji telefonicznej”, wymaga indywidualnych uzgodnień warunków jego zakupu. Realizacja zamówienia na taki towar nastąpi stosownie do tych uzgodnień.

  2. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością potwierdzenia ich przyjęcia przez Sprzedającego aż do ewentualnego wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

  3. W związku z dokonaną sprzedażą Sprzedający wystawia fakturę, a jeśli zakupu dokonuje Konsument – wystawia paragon, chyba że Kupujący zażąda wystawienia faktury. Faktura lub paragon dołączane są do przesyłki z towarem.

  4. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego podania wszystkich niezbędnych do wystawienia faktury danych, a podając te dane jednocześnie wyraża on zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.

  5. Sprzedający realizuje zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o.

  6. Dostawa zamówionego towaru do Kupującego nastąpi na adres podany w formularzu rejestracyjnym bądź inny adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku towarów zakupionych przez Konsumenta nastąpi to w terminie 30 dni od daty złożenia przez niego zamówienia, chyba że strony ustalą inny termin dostawy.

  7. Dostawy są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku, najczęściej w godzinach 8:00 – 17:00. Dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską następuje zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki przez Sprzedającego. W przypadku przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej termin ten wynosi zazwyczaj do 5 dni roboczych od dnia dokonania wysyłki przez Sprzedającego.

  8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przesyłki spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem adresu przez Kupującego.

  9. Nieodebranie przez Kupującego przesyłki z przyczyn leżących po jego stronie powoduje, iż zostanie on obciążony kosztami jej zwrotu do Sprzedającego. Ewentualna kolejna wysyłka zamówionego i nieodebranego towaru możliwa jest wyłącznie po opłaceniu przez Kupującego z góry kosztów powtórnej wysyłki.

  10. Sprzedający realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszty takich przesyłek są ustalane indywidualnie w oparciu o stawki dostawcy dla tego rodzaju usług w kraju docelowym. Wysyłki poza granicę Polski nie są realizowane za pobraniem.

  11. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka towarów, które nie są jednocześnie dostępne w magazynie, czas realizacji takiego zamówienia może się wydłużyć w celu zminimalizowania kosztów dostawy (tylko jednorazowa opłata za wysyłkę). Na życzenie Kupującego Sprzedający może zrealizować takie zamówienie w kilku partiach, pobierając od każdej z nich koszty przesyłki danego towaru w wysokości wynikającej z cennika dostaw.

  12. W przypadku niemożności zawarcia umowy na warunkach określonych w złożonym przez Kupującego zamówieniu lub wykonania zawartej umowy (na przykład w razie niedostępności towaru określonego w zamówieniu) Kupujący zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony (za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie), a cała uiszczona przez niego suma pieniężna zostanie mu zwrócona. Kupującemu przysługuje prawo nieprzyjęcia świadczenia zastępczego i odstąpienia od umowy za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego.

  13. W celu umożliwienia Sprzedającemu dochodzenia roszczeń od przewoźników z tytułu uszkodzeń przesyłek w transporcie zaleca się, aby odbiorca przesyłki:

  1. Sprawdził stan przesyłki przy odbiorze,

  2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub naruszenia opakowania – zażądał od dostarczyciela sporządzenia protokołu szkodowego. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz rozmiar szkody lub spis z natury. Należy również ocenić czy produkt nie posiada mechanicznych uszkodzeń oraz czy jest zgodny ze złożonym zamówieniem. Protokół powinien zostać podpisany przez doręczającego i odbiorcę przesyłki.

  3. Zgłosił Sprzedającemu wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, na piśmie w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi w terminie 7 dni – licząc od 30-stego dnia przewidywanego terminu zrealizowania zamówienia.

  4. Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć potrzebną do rozpatrzenia reklamacji kopię lub skan protokołu szkody w terminie 14 dni, licząc od daty odbioru przesyłki.

  § 5 Formy płatności

  1. Kupujący może dokonać płatności za dokonane zakupy przy odbiorze (dotyczy to wyłącznie Kupujących będących Konsumentami) lub w formie przedpłaty (przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego).

  2. Termin ważności zamówienia przy wyborze płatności w formie przedpłaty wynosi 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Oznacza to, że w przypadku braku zapłaty w tym terminie zamówienie traci ważność a zawarta umowa wygasa.

  3. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą przelewu.

  § 6 Prawo odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. poz. 1225) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży, w formie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu, bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  2. Odstąpienie od umowy powoduje, że umowę uważa się za niezawartą. Strony obowiązane są do wzajemnego zwrotu świadczeń. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

  3. Korzystając z prawa do odstąpienia, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracane towary muszą być kompletne.

  4. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeśli zakupiony towar został sprowadzony, wykonany lub zmodyfikowany na specjalne zamówienie Kupującego.

  5. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Zwracany towar należy przesłać na adres Sprzedającego.

  6. Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sprzedającego. Za prawidłowe zabezpieczenie zwracanego towaru w trakcie przesyłki odpowiedzialny jest Kupujący. Do zwracanego towaru należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierające numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić świadczenie spełnione przez Konsumenta.

  7. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy, Sprzedający zwraca wszelkie płatności otrzymane od niego, w tym również koszty poniesione w celu dostarczenia towarów Konsumentowi.

  § 7 Reklamacje

  1. Reklamacje składane przez Konsumentów będą rozpatrywane na następujących zasadach:

   1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.

   2. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru z umową gdy Kupujący, w chwili zawarcia umowy, o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

   3. Odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy jedynie takiej niezgodności towaru z umową, która została stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.

   4. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zawiadomić o tym Sprzedającego. Powinno to nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności, do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

   5. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się skorzystanie z formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

   6. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący może żądać nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy. W tym celu Kupujący powinien odesłać Sprzedającemu reklamowany towar na adres Sprzedającego.

   7. Kupujący nie może żądać naprawy lub wymiany jeśli wymagałyby one nadmiernych kosztów lub były niemożliwe. W takim wypadku  Kupujący ma prawo do stosownego obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.  W przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna odstąpienie przez Kupującego od umowy jest uzależnione od zgody Sprzedającego.

   8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie 14 dni kalendarzowych.

  2. Reklamacje składane przez Kupujących nie będących Konsumentami będą rozpatrywane na następujących zasadach:

  1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie Sprzedającemu wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego, wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem jego zakupu. Wysyłki należy dokonać na adres Sprzedającego.

  2. Wysyłki, o której mowa powyżej, Kupujący dokonuje na własny koszt, Sprzedający nie będzie przyjmował przesyłek na koszt adresata. Koszty te zostaną Kupującemu zwrócone w przypadku uwzględnienia reklamacji.

  3. Sprzedający przystąpi do rozpatrywania reklamacji dopiero po spełnieniu wszystkich wyżej określonych warunków, do tego czasu nie będą biegły żadne terminy związane z rozpatrywaniem reklamacji.

  4. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający ustosunkuje się do niej na piśmie. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający prześle Kupującemu towar pozbawiony wad (nowy lub naprawiony) na własny koszt.

  5. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedający z tytułu wad rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

  § 8 Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym jest Sprzedający.

  2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia ze zbioru danych osobowych administratora.

  3. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

   1. zawarcia umowy, jej wykonania, rozliczenia oraz dochodzenia roszczeń z nią związanych,

   2. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego (tj. sprzecznego  z prawem lub niniejszym Regulaminem) korzystania z usług Sprzedającego i ustalenia odpowiedzialności Kupującego,

   3. informacyjnych i marketingowych – za zgodą Kupującego.

  4. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom, poza tymi, które są ustawowo upoważnione do otrzymywania danych osobowych lub biorą udział w procesie wykonania umowy lub  dochodzenia roszczeń (w szczególności firmy kurierskie, Pocztę Polską).

  § 9 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. z 2012 r., Dz. U. poz. 1225), a także ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. z 2013 r., Dz. U. poz. 1422).

  2. W przypadku powstania sporów związanych z zawartą umową Kupujący jak i Sprzedający będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożliwości polubownego zakończenia sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie:

   1. w przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem – sądu powszechnego właściwego według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,

   2. w przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem – sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedającego.

  3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności w celu dostosowania go obowiązujących przepisów prawa. Zmiany będą publikowane online oraz przesyłane zarejestrowanym użytkownikom Sklepu na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na realizację wcześniej zawartych umów sprzedaży za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna nowy Regulamin za bardziej korzystny i poinformuje Sprzedawcę o wyborze tego Regulaminu jako obowiązującego.